Koleje Górnicze

Przewóz węgla odbywa się transportem kolejowym normalnotorowym o prześwicie 1435 mm z zastosowaniem trakcji elektrycznej.
Przewozem węgla i obsługą zaplecz na wszystkich odkrywkach PAK KWB Konin S.A. zajmują się Koleje Górnicze, podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Kolei Górniczych. Koleje Górnicze prowadzą ruch kolejowy na stacjach, szlakach i zapleczach odkrywek oraz utrzymują infrastrukturę kolejową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Załadunek węgla na wagony odbywa się na załadowniach odkrywek: Jóźwin, Lubstów (Tomisławice), Drzewce.
Siłą pociągową są elektrowozy E 2.100 o ciężarze własnym 100 ton.

a 023

Do przewozu węgla używa się wagonów typu WAP i 410 V.
Obsługa zaplecz odkrywek odbywa się lokomotywami spalinowymi typu: SM-42, TEM-2, SM-30, SM-401.
Do utrzymania infrastruktury używa się wózków motorowych WM-10 i WM-15. Wózkami tymi dokonuje się również przewozu brygad awaryjnych. Nawierzchnia kolejowa Kolei Górniczych wykonana jest z szyn S-49 i S-60.
Tory, rozjazdy i skrzyżowania ułożone są na podsypce tłuczniowej, a tory na terenie zaplecz odkrywek i magazynów na podsypce piaskowej.
Ruch pociągów odbywa się na szlakach dwutorowych i jednotorowych. Pod względem eksploatacji istnieje podział na rejony poszczególnych odkrywek, stacji i posterunków ruchu. Przy temperaturze –3 C wagony składów węglowych kursujących na odkrywkach są ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.
Punkty czyszczenia wagonów węglowych znajdują się w Janowie na st. „RO” oraz na estakadzie El. Pątnów.
Punkt na stacji „RO” wyposażony jest w urządzenia mechaniczne na bazie koparek jednonaczyniowych typu „WARYŃSKI K-606”.
Punkt na estakadzie El. Pątnów zbudowany jest w oparciu o żuraw LIV 24.125 prod. LIV HIDRAVLIKA – Słowenia.
Naprawy bieżące i przeglądy okresowe lokomotyw elektrycznych , spalinowych i wagonów wykonuje Oddział Ruchu Kolejowego zgodnie z DSU zatwierdzonymi przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Prowadzenie ruchu pociągów i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Ruchem pociągów na stacjach, posterunkach i szlakach kierują dyżurni ruchu, a koordynacją ruchu na całych Kolejach Górniczych zajmuje się sztygar zmianowy TKR. Prowadzenie ruchu pociągów między stacjami odbywa się na podstawie półsamoczynnej blokady liniowej z równoczesnym zapisem w „Dzienniku Ruchu”. Na szlakach dwutorowych prowadzi się ruch jednokierunkowy po każdym torze.
Na szlaku jednotorowym O/Drzewce na zbiornikach i estakadach węglowych elektrowni , pod załadowniami odkrywek Jóźwin, Drzewce Lubstów (Tomisławice) ruch pociągów odbywa się dwukierunkowo po każdym torze.
Ruch pociągów prowadzi się na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych zatwierdzonych przez UTK.
Pociągi węglowe składają się ze składów dziesięcio wagonowych. Obsługę lokomotyw pociągów węglowych stanowi jednoosobowo maszynista elektrowozu.
Na wyznaczonych szlakach i stacjach prowadzi się ruch pchanych składów węglowych,
na podstawie Decyzji TK 4j –44-21-2/04 Ministra Infrastruktury, przy zastosowaniu telewizji przemysłowej.
Obsługę lokomotyw spalinowych stanowi maszynista.
Obsługę drużyny manewrowej stanowi ustawiacz i maszynista.
Wózki motorowe WM-10 i WM-15 obsługują maszyniści posiadający uprawnienia do kierowania takimi pojazdami.
Wszystkie posterunki i stacje wyposażone są w przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym typu E.
Pod załadowniami węgla odkrywek Jóźwin, Lubstów (Tomisławice), Drzewce istnieją urządzenia wolnej jazy pociągów węglowych obsługiwane przez operatora załadowni.

Dopuszczalne prędkości

Prędkość pociągów węglowych :

 1. Na szlakach pociągi ciągnione 40 km/h
 2. Na szlakach pociągi pchane 25 km/h
 3. W rejonach stacyjnych pociągi ciągnione 25 km/h
 4. W rejonach stacyjnych pociągi pchane 15 km/h

Prędkość pociągów i wózków motorowych nie może przekraczać 40 km/h na szlakach, a w rejonach stacyjnych 25 km/h.
Każdorazowo w zależności od sytuacji na torach dozór kolei ustala obowiązujące ograniczenie prędkości pociągów.

Sposób prowadzenia ruchu pociągów regulują :

 1. Projekt techniczny budowy urządzeń srk.
 2. Przepisy wewnętrzne zatwierdzone przez UTK
 3. Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28.03.2003 r. Dz .Ust. Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami.

Opis urządzeń zasilających trakcję elektryczną tras węglowych PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S. A.

Sieć trakcyjna w PAK KWB Konin S.A. zasilana jest napięciem 2400 V prądu stałego z trzech niezależnych – zasilanych napięciem 30 kV Prostowni oznaczonych symbolami P1, P2, P3.
Każda Prostownia posiada możliwość zasilania z dwóch niezależnych linii zasilających 30 kV, co stanowi 100 % rezerwy zasilania.
Rozdzielnie napowietrzne stacji prostownikowych posiadają po dwie sekcje połączone ze sobą sprzęgłem międzysekcyjnym.
Każda z Prostowni wyposażona jest w dwa pola zasilające 30 kV oraz pola odpływowe do transformatorów prostownikowych 30/1, 95kV.
Na Prostowniach P1, P2, P3 zainstalowane są po 3 transformatory o mocy 3,6 MVA oraz po trzy zespoły prostownikowe PK-17. Ponadto P2 wyposażona jest w transformator 30/6kV, o mocy 10 MVA zasilający ciąg węglowy oraz dawne zaplecze Odkrywki Kazimierz.
Rozdzielnie wnętrzowe 2400 V prądu stałego wszystkich Prostowni wyposażone są w szyny zbiorcze „+” i „-’’
Biegun „+” doprowadzony jest do toków szynowych a biegun „-‘’ doprowadzony jest do cel wyłączników szybkich BWSe.
Cele zasilaczy trakcyjnych oprócz wyłączników BWSe wyposażone są w szynę próby linii, szynę obejściową rezerwy oraz automatyczną próbę linii zasilaczy trakcyjnych.
Potrzeby własne 380/200V prądu przemiennego każdej Prostowni zasilane są z dwóch transformatorów o mocy 160kVA każdy (jeden stanowi zawsze rezerwę). Natomiast potrzeby własne 220V prądu stałego zasilane są na każdej Prostowni z baterii stacjonarnej o pojemności 140 Ah.
Moc zasilania Prostowni P1, P2, P3 w całości zabezpiecza zapotrzebowanie energii niezbędnej w okresach szczytowych do zasilania lokomotyw elektrycznych oraz ogrzewania wagonów węglowych.
Sieć trakcyjna na torach głównych tras węglowych Odkrywek Jóźwin, Lubstów(Tomisławice), Drzewce i oraz Elektrowni Pątnów, Konin wykonana jest jako sieć centralna-skompensowana. Sieć powrotną stanowią szyny kolejowe połączone na stykach złączkami szynowymi stanowiącymi połączenie elektryczne. Całość sieci trakcyjnej KWB „Konin” jest sekcjonowana odłącznikami trakcyjnymi, co w większości przypadków gwarantuje ciągłość zasilania składów węglowych w czasie prowadzenia remontów sieci trakcyjnej bądź występujących
awarii.
Aktualny układ zasilania sieci trakcyjnej trzech stacji prostownikowych daje możliwość dowolnego sekcjonowania sieci trakcyjnej nawet w przypadku wyłączenia z ruchu jednej z Prostowni, ograniczając jedynie ilość pociągów węglowych na danych odcinkach zasilaczy trakcyjnych.

Stosowana profilaktyka przed zagrożeniami od urządzeń transportowych.

 1. Przejazdy drogowo kolejowe na trasach Kolei Górniczych o nasilonym ruchu kołowym są strzeżone z odległości lub z miejsca przez dyżurnych ruchu – jeśli przejazd znajduje się w rejonie stacji (kat. A).
  Istnieją również przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną (kat. C) oraz przejazdy z samoczynną sygnalizacją i półrogatkami (kat. B), które uruchamia pojazd kolejowy zbliżający się do przejazdu.
 2. Pozostałe przejazdy niestrzeżone (kat. D) oznakowane są zgodnie z przepisami.
 3. Pociągi i pojazdy osygnalizowane są zgodnie z „Przepisami o sygnalizacji El”- w tym pociągi węglowe pchane, dodatkowe są wyposażone w system telewizji przemysłowej oraz w sygnał akustyczny.
 4. Elektrowozy i posterunki ruchu oraz pracownicy poruszający się po czynnych torach są zaopatrzeni w radiotelefony.
 5. Dokonuje się bieżących przeglądów i konserwacji torów, taboru, trakcji i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 6. Prowadzone są szkolenia poniedziałkowe załogi.
 7. Dla pracowników związanych bezpośrednio z ruchem pociągów doskonalenie zawodowe i egzaminy okresowe prowadzi sekcja szkolenia.
Koleje Górnicze